MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỖI BẬT CỦA SẢN PHẨM

  1. Dịch vụ, thanh toán nhanh chóng
    Thao tác nghiệp vụ thu ngân dất nhanh chóng và thuận tiện. Khách hàng sửa xong. Hay làm xong dịch vụ gì cũng đồng lúc in hoá đơn thanh toán, khách hàng không phải đợi.
  2. Báo cáo
    Do tích hợp nghiệp vụ quản lý xuất, nhập tồn. Nên báo cáo mang tính đột phá cả về chất lượng và giao diện thể hiện. Ngoài những báo cáo có sẵn, có thể làm thêm những báo cáo tuỳ theo ý kiến khách hàng.