Sử dụng tài khoản để đăng nhập.

  1.  
  2.  
  3.  

Đăng nhập tài khoản xem báo cáo trực tuyến.